Złoty Żuraw Rolnictwa

 1. Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się produktów eksponowanych na Centralnych Targach Rol-niczych oraz wyróżnienie ich producentów statuetkami Złotego Żurawia lub wyróżnieniem w formie dyplomu.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty w następują-cych grupach:
  • maszyny i urządzenia techniczne dla rolnictwa
  • nawozy
  • środki ochrony roślin
  • pasze
  • żywność
  • inne produkty związane z działalnością rolniczą
 3. Wnioski oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący komisji: dr hab. inż. Wiesław Golka członkowie komisji:
  • Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
  • dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw. – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
  • dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin , Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
  • dr hab.inż. Jan Kamionka, prof. nadzw. – Instytut Tech-nologiczno-Przyrodniczy w Falentach, O/Kłudzienko
  • dr hab.inż. Mariusz Matyka, prof. nadzw. – Instytut Up-raw Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  • dr inż. Andrzej Seliga – Instytut Technologiczno- Przy-rodniczy w Falentach
  • red. Leon Wawreniuk – Redakcja “Agro i Przyjaciele”
  • sekretarz konkursu: Jarosław Ptak – Ptak Warsaw Expo
 4. Przy ocenie zgłoszonych do konkursu produktów Komis-ja Konkursowa zwracać będzie uwagę na następujące cechy:
  • wpływ na środowisko naturalne
  • właściwości funkcjonalne
  • ergonomię i bhp
  • nowość na rynku
  • jakość i estetykę wykonania
  • efektywność stosowania (w przypadku kategorii żywn-ość – walory smakowe)
 5. Zgłoszenia produktów do konkursu należy składać w formie elektronicznej na formularzu „Zgłoszenie produktu do konkursu – Złoty Żuraw Rolnictwa”. Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać:
  • krótki opis produktu
  • zdjęcie produktu
  • informację o przeprowadzonych badaniach, uzys-kanych atestach i certyfkatach
  • inne informacje podkreślające walory zgłoszonego produktu
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie opłaty w wysokości 500 zł +23% VAT za 1 produkt na rachunek bankowy PL 58 1240 2539 1111 0010 6553 8330 z dopiskiem ”Złoty Żuraw Rolnictwa 2019”.
 7. Zgłoszenia konkursowe z dokumentacją oraz potwi-erdzeniem wpłaty należy przesyłać w wersji elektron-icznej na adres sekretariatu Komisji konkursowej: Jarosław Ptak, tel. 519 871 562, j.ptak@warsawexpo.eu w terminie do dnia 15 stycznia 2019r.
 8. Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych produktach będzie rozpowszechniona przez organizatorów w medi-ach branżowych oraz na portalach społecznościowych.
 9. Wręczanie statuetek Złotego Żurawia i dyplomów odbędzie się podczas uroczystej Gali Wystawców Centralnych Targów Rolniczych 2019.