Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

logo_KOWR2.png
logo_KOWR2.png
logo_KOWR2.jpg

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje politykę państwa w zakresie: tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, wdrażania innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, stabilizacji rynków rolnych oraz promocji polskich produktów rolno-spożywczych.
Do kluczowych zadań KOWR należy gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa poprzez dzierżawę i sprzedaż ziemi rolnej oraz nadzór właścicielski nad 41 spółkami strategicznymi Skarbu Państwa.
Ośrodek odpowiada także za eksport i promocję polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i zagranicą. W tym celu uczestniczy w wielu targach i misjach gospodarczych. Prowadzi działania interwencyjne na wybranych rynkach rolnych, również je monitoruje. Ponadto KOWR odpowiedzialny jest za realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz „Programu dla szkół”.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

National Support Centre for Agriculture (KOWR) pursues state policy in the area of: creating and improving the area structure of family farms and development of strategic companies of the State Treasury, implementation of innovations in agriculture and agri-food industry, stabilization of agricultural markets and promotion of Polish agri-food products.
The key tasks of KOWR include the management of the agricultural property of the State Treasury through the lease and sale of agricultural land as well as the ownership supervision over the 41 plant and animal breeding companies of the State Treasury.
The Centre is also responsible for the export and promotion of Polish agri-food products both in Poland and abroad. Therefore, KOWR participates in many trade fairs and missions. KOWR also conducts intervention in selected agricultural markets. In addition, KOWR is responsible for the implementation of the Operational Program Food Aid and „School Program”.

Hala / hall
E
Stoisko / Stand
E 18
Ulica i numer budynku
Karolkowa 30
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
01-207
Umów się z wystawcą