Program wydarzenia

Racjonalna Gospodarka Wodą W Gospodarstwie Rolnym

Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w UE. Na mieszkańca w okresie suszy przypada ok. 1000 m3 wody/rok, to 4 razy mniej niż w innych krajach Unii. Zmiany klimatyczne, w tym lokalne ulewy, czy braki opadów, które powodują skrajną suszę, pomniejszają zasoby wodne.

W walce z suszą i powodziami konieczne są działania w ramach tzw. małej retencji. Zbiorniki, stawy oraz oczka wodne lokalnie wspomagają bilans wodny. Pomocne jest również zalesianie nieużytków oraz odtwarzanie terenów podmokłych i zatrzymujących na dłuższy okres wodę. Na poprawę retencji glebowej na terenach rolniczych duży wpływ ma właściwa melioracja odwadniająco-nawadniająca, która w odpowiednim terminie odprowadzi nadmiar wody z gleby, zachowując ją na czas suszy. Gleby należy też wzbogacać w materią organiczną, która ma możliwość gromadzenia i magazynowania wody.
W proponowanym panelu zostaną poruszone tematy związane z metodami ograniczającymi skutki suszy ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • retencje wód powierzchniowych
  • melioracje
  • nawodnienia upraw

Krótkie Łańcuchy Żywnościowe

Krótkie łańcuchy żywnościowe są dzisiaj priorytetem w programach rozwoju wsi i rolnictwa w całej Unii Europejskiej oraz ważnym elementem rozwoju lokalnych rynków rolnych. Głównym celem krótkich łańcuchów żywnościowych jest zmniejszenie liczby pośredników pomiędzy rolnikiem lub producentem żywności, a konsumentem. Rozwój form sprzedaży bezpośrednio od rolników takich jak: sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, rolniczy handel detaliczny czy działalność marginalna, lokalna i ograniczona, to sposób na zwiększenie popytu i podaży na smaczne, świeże produkty żywnościowe. Ważne jest jednak osiągnięcie coraz większej skali sprzedaży, która włącza małe i rozproszone geograficznie gospodarstwa rolne. Konsumenci poszukują możliwości zakupu produktów żywnościowych wprost od producentów, ale dostęp do tych produktów nie jest łatwy, a indywidualne działania rolników są niewystarczające. Wyzwanie na dziś, to organizowanie i inspirowanie działań rozproszonych geograficznie producentów, często oddalonych od dużych miast, które osiągną efekt zbiorowy i efekt skali.
Zaproponowany panel przedstawi problematykę systemów krótkich łańcuchów dostaw i odpowie na pytania–czym są systemy krótkich łańcuchów dostaw, dlaczego warto je rozwijać oraz jak je rozwijać?

Podwyższone Normatywy Dobrostanu Zwierząt

Dobrostan rozumiany jest jako stan harmonii pomiędzy zwierzęciem a środowiskiem, w którym to zwierzę przebywa. Wyraża się on prawidłowym funkcjonowaniem fizjologicznym i psychicznym osobnika. Dobrostan ma wiele definicji, jednak najprostsza z nich określa go jako „dobre samopoczucie zwierzęcia”. W ramach systemu płatności bezpośrednich rolnicy utrzymujący zwierzęta zobowiązani są od 2013 roku do przestrzegania minimalnych wymogów wzajemnej zgodności z zakresu dobrostanu zwierząt. Od 2020 roku w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.
W panelu odpowiemy na pytanie – Jak sprostać nowym wymaganiom dobrostanu zwierząt i jakie korzyści może to przynieść rolnikom?